Wij vinden milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid van groot belang. Dit uit zich door onder andere zuinig en milieubesparend om te gaan met energie, afvalstromen en emissies. Zo wordt bijvoorbeeld in ons datacenter in Eindhoven (en ook in het nieuwe datacenter in Den Bosch) gebruik gemaakt van Direct Free Cooling.

HET INTEGRAAL BELEID VAN INTERCONNECT

Het ondernemingsbeleid van Interconnect is gericht op continuïteit van de organisatie. De directie is ervan overtuigd dat deze continuïteit alleen gewaarborgd kan worden wanneer de zorg voor goede kwaliteit, informatiebeveiliging en milieu een wezenlijk onderdeel is van het totale ondernemingsbeleid.

Het beleid dat Interconnect voert, bevat onderstaande uitgangspunten. De directie voelt zich verplicht en stelt zich voortdurend ten doel om hierbij de van toepassing zijnde eisen, waaronder contractuele verplichtingen en wet- en regelgeving, strikt na te leven en op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen.

MILIEU ISO 14001:2015

Interconnect streeft ernaar om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Om dit te bereiken is een managementsysteem ingevoerd conform ISO 14001. De directie staat open voor nieuwe ontwikkelingen die processen, producten en dienstverlening milieuvriendelijker maken, Zoals op de volgende belangrijke onderdelen:

 • Productontwikkeling en –verbetering:
 • Inkoop/ leveranciers:
  • Afstemming met leveranciers over milieuvriendelijke (recyclebare) producten/ verpakkingen en het verminderen van verpakkingen, beperken van laad- en losmomenten en het gebruik van toegestane grondstoffen door leveranciers;
 • Datacenter/ kantoren:
  • Keuring en onderhoud van bedrijfsmiddelen, vermindering van energieverbruik, optimale afstemming van tijdstip en frequentie van uit te voeren tests, terugdringing papiergebruik, gescheiden inzameling en afvoer van afvalstoffen;
 • Voertuigen:
  • Het reduceren van CO2 uitstoot (bij aanschaf/ vervanging kiezen voor voertuigen, die milieuvriendelijker en energiezuiniger zijn).

KWALITEIT ISO 9001:2015

Interconnect streeft naar een hoge waardering van zijn klanten. Dit houdt in dat onze diensten en producten voldoen aan klantverwachtingen. Nog beter is het wanneer we deze verwachtingen overtreffen.

INFORMATIEBEVEILIGING ISO 27001:2013

Informatiebeveiliging binnen Interconnect heeft als doel de betrouwbaarheid van de informatiesystemen binnen de bedrijfsprocessen te waarborgen. En eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat uit beveiligingsincidenten tot een vooraf bepaald acceptabel niveau te beperken.

De maatregelen en procedures die voortkomen uit dit beleid, zijn erop gericht de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatiesystemen op een acceptabel niveau te brengen. En te houden gedurende hun totale levenscyclus.

De directie van Interconnect hecht grote waarde aan informatiebeveiliging en verwacht dit ook van haar medewerkers en leveranciers.

 • Informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid naar klanten toe. Zij vertrouwen op de beschikbaarheid en integriteit van onze systemen. En zij gaan ervan uit dat wij gegevens en datastromen vertrouwelijk behandelen.
 • Informatiebeveiliging is intern voor onze bedrijfsvoering en continuïteit van groot belang.
 • Informatiebeveiliging is noodzakelijk vanwege contractuele verplichtingen en wet- en regelgeving. Hierin worden wij verplicht bepaalde regels en procedures na te leven.

Interconnect hanteert voor informatiebeveiliging een eigen methodiek van risicobeheer, die is afgestemd op het managementsysteem, beveiligingseisen van bedrijfsinformatie en eisen uit wet- en regelgeving. Deze methodiek is beschreven in het document ‘Risicobeoordeling en – behandeling’.

CONTINUE VERBETERING

In lijn met de strategische doelstellingen stelt de directie, in samenspraak met het managementteam, jaarlijks specifieke en meetbare operationele doelstellingen vast om de effectiviteit van het managementsysteem en de daaraan gerelateerde beheersmaatregelen te verbeteren.

De resultaten worden ieder kwartaal geëvalueerd. Hierbij wordt gestreefd naar continue verbetering.

Iedere medewerker moet streven naar een voortdurende verbetering van de prestaties van Interconnect op het gebied van kwaliteit, informatiebeveiliging en milieu. Tekortkomingen en afwijkingen hieromtrent moeten worden gemeld en verbetervoorstellen worden op prijs gesteld.